Trets d’identitat

soler de vilardell / Trets d’identitat

Som una comunitat educativa que té com objectiu formar ciutadans responsables,autònoms, competents i crítics.

Per aconseguir aquest objectiu desenvoluparem els següents aspectes:

1. Llengua d’ensenyament-aprenentatge

El català és la llengua vehicular i de comunicació de l’escola i reforcem l’aprenentatge mitjançant processos d’immersió.

2. Coeducació

Som una escola que practica una educació per a la igualtat sense discriminació per raó de sexe.

3. Confessionalitat

L’escola és respectuosa amb les creences de tots els membres de la comunitat educativa, entenent que la formació religiosa és bàsicament responsabilitat de les famílies.

Per aquest motiu ens definim com una escola laica.

4. Pluralisme i valors democràtics

Creiem que s’han d’acceptar i respectar les diferents idees i formes de pensar i que s’han de fomentar en els alumnes actituds de diàleg, solidaritat, tolerància, crítica i responsabilitat davant les diferents manifestacions d’una societat plural i democràtica.

5. Identitat cultural

L’escola és un important transmissor dels valors culturals del país. Potenciem la participació dels alumnes en les festes populars tradicionals per tal que sigui una cultura viva.

Respectem i incloem la diversitat social, cultural i ètnica del centre i de l’entorn com un contingut que cal treballar des de les diverses àrees.

6. Educació com a procés integral

Entenem l’educació com un fet que té present i desenvolupa les diferents dimensions que integren la personalitat de l’infant (física, intel·lectual, emocional, social, d’autonomia personal i de relació interpersonal) i posa els mitjans necessaris per potenciar al màxim les seves possibilitats evolutives.

7. Relacions escola-entorn. Respecte al medi ambient

Afavorim l’escola oberta al poble, per tal que els nostres alumnes coneguin la història, la cultura, les tradicions i els costums de Sant Celoni.

Volem potenciar una escola arrelada al medi que l’envolta i oberta a altres cultures i altres visions del món. Treballem el reciclatge ( reduir, reutilitzar i reciclar) a l’escola.

8. Educació en valors

Volem fomentar l’educació en els valors tant intel·lectuals com socials:

d’igualtat de drets i d’oportunitats

d’equitat

de capacitat d’esforç i de compromís

de responsabilitat

de solidaritat i ajut

de confiança

d’estimació

de respecte a les persones i a l’entorn

de tolerància i diàleg

d’autonomia i llibertat

de cooperació

de diversitat cultural

de coeducació no sexista

de sostenibilitat ecològica

de pluralisme democràtic

de justícia

De defensa de la pau, la comprensió i la tolerància entre els pobles d’acord amb la Declaració dels Drets Humans i dels Infants.

9. Educació per la salut. Educació emocional.

Es plantegen uns accions conjuntes que permetin als alumnes ser capaços de desenvolupar comportaments i hàbits saludables, de viure la salut en positiu i que incloguin els àmbits físic, psíquic i social.

10. Tractament de la diversitat. Escola inclusiva

Plantegem la tasca educativa des d’una perspectiva que reculli, integri i potenciï cadascun dels alumnes des de la seva individualitat, tenint en compte que, tots i totes són diferents i tenen necessitats diverses.

Considerem la diversitat com un fet positiu i enriquidor per a tots els alumnes, creiem que és una oportunitat i no una dificultat. L’escola opta per un model inclusiu i integrador, potenciant una metodologia que afavoreixi l’aprenentatge de tot l’alumnat en la seva diversitat i per donar a tots els alumnes la possibilitat d’avançar al seu ritme i segons les seves capacitats i necessitats.

11. Línea metodològica

En els processos d’adquisició del coneixement els alumnes realitzen una activitat mental constructiva, per tant, la metodologia emprada en el procés d’ensenyament-aprenentatge serà:

Activa: que potenciï la iniciativa i la creativitat de l’alumne.

Personalitzada: segons les necessitats de cada alumne.

Pràctica: que permet a l’alumne a través de l’observació, l’experimentació i la reflexió, poder ser ell mateix el constructor del seu propi saber.

Dinàmica: que incorpori en les programacions didàctiques el coneixement del seu entorn més proper.