Anglès

Ser competent en anglès implica utilitzar elements comunicatius no verbals i aplicar els coneixements lèxics, gramaticals i textuals per interpretar i expressar missatges orals.

 

Per això, es creen situacions i contextos diversos d’ús i de comunicació, per tal de desenvolupar la capacitat de comprendre i expressar missatges orals tenint present la situació comunicativa.

 

L’alumne ha de posar-hi en situació i tenir present: a qui s’adreça?, amb quin propòsit?, en quin context?…

 

És important que l’alumne es trobi amb la necessitat de fer servir l’anglès per poder-se comunicar amb el mestre i amb els seus iguals.

 

Es treballa l’expressió oral ja que implica el coneixement d’un lèxic, d’uns elements morfosintàctics i textuals i d’uns elements fonètics que contribueixen a la fluïdesa de la parla.

 

Es potencia el treball de la comprensió de textos orals per aconseguir que l’alumne sigui capaç de participar amb èxit en situacions comunicatives diverses.