Experimentació

soler de vilardell / Com treballem? / Experimentació

L’objectiu de la nostra tasca és fomentar en els alumnes una actitud curiosa, crítica, responsable i investigadora davant de diferents aspectes de la vida i d’acord amb les seves possibilitats.

 

Per aquest motiu, hem de vetllar per crear contextos i generar oportunitats per tal que l’alumnat sigui capaç de desenvolupar per si mateix els aprenentatges.

 

Per desenvolupar la competència científica, cal situar l’infant en contextos d’investigació reals, enfocant el treball a partir del mètode científic.

 

Els alumnes formulen preguntes i identifiquen el problema, es plantegen unes hipòtesis que verificaran a partir de l’observació, l’experimentació, l’anàlisi de dades i les conclusions, l’avaluació i revisió del procés.

 

Hem d’ajudar als alumnes a desenvolupar la seva capacitat per utilitzar el coneixement cientìfic per identificar preguntes i obtenir conclusions, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeixi.

 

Un infant serà competent científicament quan disposi dels coneixements científics i de les estratègies que li possibilitin comprendre els fets i fenòmens del món i actuar de manera responsable i crítica.