Lectura i escriptura

soler de vilardell / Com treballem? / Lectura i escriptura

El llenguatge és l’instrument fonamental de la comunicació i de l’aprenentatge.

És necessari i molt important que es doni diàleg entre els alumnes i els mestres, així com entre els mateixos alumnes.

La conversa ajuda a organitzar i a formalitzar el coneixement, per això hem de potenciar les habilitats comunicatives orals dels alumnes perquè puguin expressar pensaments, sentiments, emocions i vivències, i participar activament en la societat.

Si els alumnes dominen les habilitats lingüístiques, podran expressar i compartir tot allò que han après. En la mesura que comparteixen i contrasten els seus coneixements, les seves opinions i els seus dubtes amb altres companys o mestres, més possibilitats tenen d’aprendre, comprendre i interpretar la societat en què viuen.

Les habilitats lingüístiques i cognitives, estretament relacionades, fan possible l’adquisició, la consolidació i l’aplicació del coneixement.

Aquestes habilitats cognitives (analitzar, comparar, identificar, deduir, sintetitzar, interpretar…) s’expressen en el discurs oral, escrit, audiovisual en forma de descripcions, explicacions, justificacions i argumentacions.

Per aquest motiu és tan important que els alumnes puguin veure que llegir i escriure és una necessitat i té un sentit i una funcionalitat.

Per tant, la lectura i l’escriptura s’han de globalitzar en tots els àmbits de la vida quotidiana.

La competència lingüística és a la base de tots els aprenentatges, per la qual cosa l’escola ha de donar als alumnes les competències necessàries per a la comunicació oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita en una societat que necessita, cada cop més, parlants plurilingües en un context creixent de diversitat cultural; parlants capaços d’entendre i expressar els missatges que pertoca a cada nivell educatiu, i capaços d’interactuar en diversos contextos comunicatius.