Com treballem?

soler de vilardell / Com treballem?

Principis metodològics:

 • Fomentar l’esperit crític i les capacitats de discussió i de decisió.
 • Afavorir l’expressió de l’alumne/a en tots els aspectes possibles.
 • Desenvolupar la capacitat d’intercanvi personal, a partir de l’expressió dels propis punts de vista i la capacitat d’escoltar i entendre als altres, respectant totes les opinions.
 • Promoure l’aprendre a aprendre.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que facilitin la convivència, com els de treball que afavoreixin l’autonomia de l’alumne/a.
 • Potenciar la interacció entre el subjecte que aprèn, l’objecte d’aprenentatge i la mediació del mestre.
 • Partir dels coneixements previs i experiències de cadascun dels/les alumnes i el seu moment maduratiu per detectar i descobrir el nivell de desenvolupament de les capacitats de l’alumne/a.
 • Tenir en compte l’entorn natural on es desenvolupen els/les alumnes. Totes les situacions del dia a dia són font d’aprenentatge.
 • Fomentar una actitud participativa, crítica, curiosa, investigadora, de treball cooperatiu com a base per a l’aprenentatge.
 • Potenciar una relació entre l’adult i l’alumne/a oberta i flexible, fomentada en la confiança, el respecte i el diàleg.
 • Potenciar un aprenentatge significatiu, funcional i competencial: d’aplicació i ús a la vida social i/o laboral.
 • Ajudar als alumnes a adquirir la capacitat d’actuar en situacions diverses a partir dels coneixements, els valors, les habilitats i les experiències.
 • Potenciar les capacitats que fan referència a la capacitat de comunicació, d’autonomia, de convivència i d’adquisició de nous aprenentatges.
 • Afavorir l’atenció a la diversitat dissenyant estratègies didàctiques diferenciades i adequades als diferents nivells de desenvolupament dels/les alumnes i el seu ritme d’aprenentatge i necessitats educatives.
 • Utilitzar les noves tecnologies per un accés més motivador als aprenentatges.
 • Optimitzar al màxim el desenvolupament integral de l’alumne/a amb tots els recursos disponibles.
 • Ajustar a partir de l’avaluació les activitats educatives al desenvolupament i a la maduresa de cadascun dels/les alumnes, reorientant i/o millorant la programació portada a terme.
 • Mantenir una estreta col·laboració i implicació amb la família de l’alumne/a.
 • Mantenir una estreta col·laboració i implicació amb els diferents professionals que poden atendre a un/a alumne/a.

Lectura i escriptura

Matemàtiques

Experimentació

Treball per projectes

Noves tecnologies

Anglès

Música i dansa

Psicomotricitat i educació física

Llenguatge visual i plàstic

Educació emocional

Treball cooperatiu