soler de vilardell / P5  / Rotació i translació

Rotació i translació

La translació de la Terra és un moviment que fa la terra giri al voltant del Sol. Quan la Terra gira al voltant d’un eix imaginari en el sentit oposat al de les agulles del rellotge, és el moviment anomenat rotació.

Per fer més entenedor aquest fenomen, visualitzem un video explicatiu i seguidament busquem un lloc fosc per vivenciar aquests conceptes. Per acabar de plasmar aquest aprenentatge, elaborem a l’aula un treball que ajudarà als nens i nenes a explicar tot el què han après.